Členstvo Palestíny v medzinárodných organizáciách

04.05.2015
Postavenie Palestíny v rámci medzinárodných organizácií a zoskupení
          

Palestína a Organizácia spojených národov (OSN)


Palestína má v rámci OSN status stáleho pozorovateľa. Charta OSN priamo neupravuje otázku stálej misie pozorovateľa. Tento inštitút spočíva v praxi a bol založený na pevnom právnom základe diskusií a rokovaní Valného zhromaždenia OSN. Existuje viacero typov pozorovateľa, ktoré zahŕňajú nečlenské štáty, medzivládne organizácie, národné oslobodzovacie hnutia a ďalšie entity. Špecializované agentúry a súvisiace organizácie sú tiež považované za pozorovateľa. Proces získania statusu pozorovateľa nie je ani zďaleka jednotný. Práva a výsady pozorovateľov sa líšia v závislosti od rôznych spôsobov získania statusu pozorovateľa. Tieto rozdiely sa prejavujú prostredníctvom rozdielov v prístupe k hlavným orgánom OSN, vedľajším orgánom a konferenciám OSN, v rozdielnej účasti na podstatných záležitostiach a procedurálnych otázkach, a na koniec aj v rozdieloch týkajúcich sa výsad a imunít.
V roku 1974 bolo Organizácii pre oslobodenie Palestíny udelený status pozorovateľa rezolúciou 3237. Táto rezolúcia okrem iného prizvala OOP k účasti na zasadnutiach a činnosti Valného zhromaždenia v rámci spôsobilosti ako pozorovateľa, a taktiež na zasadnutia a činnosti medzinárodných konferencií zvolávaných pod záštitou Valného zhromaždenia a ostatných orgánov OSN.
Valné zhromaždenie rezolúciou 3210 zo 14.10.1974 uznalo OOP ako reprezentanta palestínskeho ľudu a prizvalo ho na plenárne zasadnutia Valného zhromaždenia, ktoré sa týkajú palestínskej otázky.
Valné zhromaždenie prijalo rezolúciu 3237 22.10.1974, ktorou bolo OOP udelený status stálej misie pozorovateľa v sídle OSN v New Yorku a Ženeve.
V roku 1975 Hospodárska a sociálna rada prijala rezolúciu, ktorou sa zmenilo pravidlo 73 jej rokovacieho poriadku za účelom umožnenia účasti národným oslobodzovacím hnutiam na rokovaniach Rady v postavení pozorovateľa. V júli 1977 Hospodárska a sociálna komisia pre západnú Áziu prijala OOP ako riadneho člena.
Úrad pre právne záležitosti 23.Septembra 1982 v liste pre súkromného právneho poradcu uviedol , že OOP má výnimočné postavenie v rámci OSN s rozšíreným a nadväzujúcim právom účasti. Aj mimo rámca OSN drvivá väčšina štátov formálne uznala OOP za oficiálneho reprezentanta palestínskeho ľudu a nadviazala priame vzťahy na bilaterálnom základe, niekedy aj udelila plný diplomatický status. V roku 1986 sa Ázijská skupina OSN rozhodla prijať OOP za plnoprávneho člena.                                                                                                             7.Júla 1998, Valné zhromaždenie prijalo rezolúciu 52/250 s názvom: Účasť Palestíny na činnosti OSN. Táto rezolúcia udelila Palestíne dodatočné práva a výsady týkajúce sa účasti, ktoré boli dovtedy výlučné pre členské štáty. Tie zahŕňajú napríklad právo účasti na všeobecnej rozprave na začiatku každého zasadnutia Valného zhromaždenia, právo spoločne s iným členským štátom predkladať rezolúcie a právo apelovať vo veciach týkajúcich sa Palestíny a Blízkeho východu. Rezolúcia mení aj zasadací poriadok týkajúci sa Palestíny na miesto priamo za nečlenské štáty s pridelením šiestich sedadiel pre delegátov namiesto dvoch, ktoré prináležia pozorovateľovi. V skratke táto rezolúcia vylepšila palestínske zastúpenie v OSN na výnimočnú a bezprecedentnú úroveň, niekde medzi pozíciu pozorovateľa a členský štát.
V novembri roku 1998 Sekretariát OSN urobil zmeny týkajúce sa Palestíny v rámci Knihy stálych misií OSN nazývanej aj "Modrá kniha". Umiestnenie kategórie, pod ktorú spadá Palestína bolo presunuté a umiestnené hneď za nečlenské štáty a pred medzivládne organizácie. 
Práva a výsady Palestíny v rámci OSN
Právo účasti na všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia. 
Rešpektujúc prednosť členských štátov, Palestína má právo byť vpísaná na zoznam rečníkov podľa programu rokovania o iných ako palestínskych a blízkovýchodných otázkach na každom plenárnom zasadnutí Valného zhromaždenia, po poslednom členskom štáte napísanom na zozname rečníkov.
Právo na odpoveď
Právo apelovať vo veciach týkajúcich sa otázok Palestíny alebo Blízkeho východu¬?
Právo spolupredkladať návrh rezolúcií a rozhodnutí v otázkach Palestíny a Blízkeho východu. Takýto návrh rezolúcie alebo rozhodnutia môže byť predložený na hlasovanie len na žiadosť niektorého členského štátu.
Právo zasiahnuť s predbežným vysvetlením alebo The right to make interventions, with a precursory explanation or the recall of relevant General Assembly resolutions being made only once by the President of the General Assembly at the start of each session of the Assembly
Palestína nemá právo voliť ani navrhovať kandidátov (palestine shall not have a right or to put forward candidates)
Kreslá prináležiace Palestíne majú byť umiestnené hneď za nečlenské štáty a pred ostatných pozorovateľov s pridelením šiestich kresiel v sále Valného zhromaždenia
 
Otázka stáleho členstva v OSN

Členstvo v OSN, v súlade s Chartou OSN, je otvorené pre všetky mierumilovné štáty, ktoré prijmú záväzky obsiahnuté v Charte OSN, a ktoré sú podľa názoru Organizácie schopné plniť tieto záväzky. Štáty sú prijaté za členov po rozhodnutí Valného zhromaždenia na základe odporúčania Bezpečnostnej rady.
Procedúra pozostáva v 4 nasledujúcich krokoch:
1. Štát predloží žiadosť Generálnemu tajomníkovi OSN a list formálne prehlasujúci prijatie záväzkov podľa Charty OSN
2. Bezpečnostná rada posúdi žiadosť. Každé odporučenie na prijatie musí získať najmenej 9 súhlasných hlasov z 15, za predpokladu že súhlasia všetci stáli členovia BR, ktorými sú Francúzsko, Čína, Veľká Británia, USA a Rusko.
3. Ak BR odporučí prijatie za člena, toto odporučenie je predložené Valnému zhromaždeniu na posúdenie. 2/3 väčšina hlasov je nevyhnutná na prijatie nového členského štátu.
4. Členstvo nadobúda účinnosť dátumom prijatia rezolúcie o prijatí.

Obrátiť sa na Valné zhromaždenie OSN so žiadosťou o plnoprávne členstvo štátu Palestína je jedným z práv palestínskeho ľudu, a zároveň uplatnením princípu práva na sebaurčenie. Palestína sa v roku 2011 obrátila na OSN so žiadosťou o plnoprávne členstvo z dôvodu pokračujúceho osídľovania a jeho zrýchlenia, a zároveň z dôvodu zmrazenia mierových rokovaní s Izraelom, čo je znakom izraelskej neserióznosti. Táto ich voľba je legálna a civilizovaná. Hlasovať proti, alebo zdržať sa pozitívneho hlasovania oslabuje dôveryhodnosť štátov,  ako aj vyvracia pravdovravnosť ich rétoriky o ľudských právach. Prijatie za člena by bolo nápravou starej politickej krivdy, ako aj šesť desaťročí pokračujúcej historickej krivdy. Dohovor o právach a povinnostiach štátov z Montevidea určuje znaky, ktoré musí štát spĺňať, aby sa ním mohol stať. Sú nimi : 
Teritórium 
Trvalé osídlenie na tomto území (populáciu)
Existencia štátnych inštitúcií
Schopnosť nadviazať medzinárodné diplomatické vzťahy s ostatnými štátmi
Palestína spĺňa všetky tieto predpoklady. Problémom je postoj USA, ktoré sú rozhodnuté vetovať jej žiadosť o členstvo v rámci BR a zotrvávajú na podmienke dokončenia procesu mierových rokovaní s Izraelom.

Palestína a UNESCO


Palestína získala plné členstvo v špecializovanej kultúrnej agentúre OSN - UNESCO v októbri roku 2011. UNESCO predstavuje Organizáciu spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru. Sám prezident Mahmoud Abbas to nazval prvým krokom k medzinárodnému uznaniu Palestíny. V nadväznosti na to v júni roku 2012 bola Betlehemská bazilika zaradená ako prvá palestínska pamiatka do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Bazilika Narodenia patrí medzi najstaršie kresťanské kostoly a podľa tradície je postavená nad miestom narodenia Ježiša Krista. Predstavuje hlavnú turistickú destináciu na palestínskych územiach; len minulý rok si ju prezreli asi dva milióny návštevníkov.
Palestínčania predložili svoju nomináciu po tom, ako ich vlani v októbri prijali za člena UNESCO. Prijatie rozhorčilo Spojené štáty, podľa ktorých by sa palestínska samospráva mala uchádzať o členstvo v medzinárodných organizáciách až po uzavretí mierovej zmluvy s Izraelom. Washington na protest pozastavil svoje príspevky pre UNESCO, ktoré tvorili asi pätinu jej rozpočtu.

Palestína a Liga arabských štátov


Predstavuje regionálnu organizáciu arabských štátov, ktorá bola založená v Káhire v roku 1945 šiestimi zakladajúcimi štátmi (Egypt, Irak, Jemen, Libanon, Sýria, Saudská Arábia a dnešné Jordánsko). Cieľom tejto organizácie je upevňovať vzťahy medzi arabskými štátmi s ohľadom na udržanie ich nezávislosti a k podpore ich záujmov vôbec a tiež budovať úzku spoluprácu týchto štátov v rôznych oblastiach hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života. Delegát Palestíny mal pôvodné právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady (najvyšší orgán) ako pozorovateľ dovtedy, kým sa nevytvorí palestínsky štát. Od 9.septembra 1976 sa na základe jednomyselného rozhodnutia Rady stala OOP plnoprávnym členom Ligy.

Palestína a Arabský fond pre hospodársky a sociálny rozvoj


Arabský fond bol založený v Kuvajte v roku 1968 a ide o arabskú regionálnu finančnú inštitúciu zameranú na financovanie ekonomického a sociálneho rozvoja financovaním verejných a súkromných investičných projektov, a na poskytovanie grantov a odborných expertíz. Arabský fond sa snaží plniť rozvojové potreby členských štátov a zároveň zabezpečiť realizovateľnosť a transparentnosť všetkých jeho projektov. Všetci členovia Ligy arabských štátov sú zároveň členmi Arabského fondu vrátane Palestíny.

Palestína a Arabský menový fond


AMF je regionálna arabská organizácia založená v roku 1976 Hospodárskou radou LAS. Ide o pracovnú suborganizáciu Ligy arabských štátov. Arabské štáty vyvážajúce ropu ho vytvorili zo ziskov z predaja ropy za účelom poskytovania nízkoúrokových pôžičiek pre menej prosperujúce arabské štáty. Hlavnými cieľmi sú korigovať a vyvažovať platby členských štátov, odstrániť platobné obmedzenia medzi členskými štátmi, zlepšovať arabskú menovú spoluprácu, podporovať rozvoj arabských finančných trhov, a uľahčovať a podporovať obchod medzi členskými štátmi. Palestína je plnoprávnym členom.

Palestína a Rada arabskej hospodárskej jednoty


Rada bola založená v roku 1957 Hospodárskou radou LAS. Jej hlavné ciele sú dosiahnutie hospodárskej integrácie medzi členskými štátmi v rámci hospodárskeho a sociálneho rozvoja a podpora voľného pohybu pracovných síl, kapitálu a služieb. Návrhy na vytvorenie spoločného arabského trhu sú stále otvorenou otázkou. Palestína ratifikovala dohodu (zakladajúci dokument) a je plnoprávnym členom RASJ.

Palestína a Svetová organizácia duševného vlastníctva


Ide o organizáciu v sústave OSN na ochranu priemyselného vlastníctva a práv autorov literárnych a umeleckých diel. Bola založená v roku 1967 so sídlom v Ženeve. Palestína má status pozorovateľa.

Palestína a Svetová zdravotnícka organizácia


WHO predstavuje špecializovanú agentúru OSN, ktorá sa zaoberá medzinárodným verejným zdravím so sídlom v Ženeve. Zaoberá sa najmä prenosnými chorobami ako HIV/AIDS, malária, tuberkulóza, zmierňovaním účinkov neprenosných chorôb, sexuálnym a reprodukčným zdravím, vývojom a starnutím,  výživou a bezpečnosťou potravín, zneužívaním návykových látok a publikáciou správ a prieskumov. Palestína má v rámci WHO ako OOP status pozorovateľa. 

Palestína a Univerzálna poštová únia


UNU je špecializovaná agentúra OSN, ktorá koordinuje poštovú politiku medzi členskými štátmi, navyše od celosvetového poštového systému. Palestína má v rámci UNU status špeciálneho pozorovateľa. Predpokladá sa, že jej bude v blízkej budúcnosti udelené plné členstvo.

Palestína a Hnutie nezúčastnených krajín


Hnutie nezúčastnených krajín  je medzinárodná organizácia združujúca 118 krajín, ktoré nie sú členmi mocenských blokov. Zmysel organizácie vyjadruje havanská deklarácia z roku 1979: "zabezpečiť národnú nezávislosť, zvrchovanosť, nedotknuteľnosť územia a bezpečnosť nezúčastnených krajín v boji proti imperializmu, kolonializmu, neokolonializmu, apartheidu,sionizmu, rasizmu a všetkým formám zahraničnej agresie, okupácie, dominancie, zasahovania alebo nadvlády, ako aj proti veľmociam a politickým blokom. Palestína je plnoprávnym členom tejto organizácie.

Palestína a Organizácia islamskej spolupráce


Organizácia islamskej spolupráce je medzinárodná organizácia pozostávajúca z 57 členských štátov. Organizácia sa snaží byť kolektívnym hlasom moslimského sveta (ummah), chrániť záujmy, zaistiť pokrok a blaho moslimov. Palestína je plnoprávnym členom.

Palestína a Islamská rozvojová banka


IRB je vývojová organizácia zabezpečujúca technickú pomoc a finančné prostriedky pre islamský svet. Palestína je plnoprávnym členom.

Palestína a Medzinárodný výbor Červeného kríža


ICRC je humanitárna organizácia založená v Ženeve. Signatári štyroch Ženevských dohovorov a dvoch dodatkových protokolov udelili ICRC mandát na ochranu obetí medzinárodných a vnútroštátnych ozbrojených konfliktov. Palestína je súčasťou tejto humanitárnej organizácie. Palestína je zároveň aj súčasťou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Palestína a Olympijský výbor a Paraolympijský výbor


OV je medzinárodná mimovládna organizácia založená v Lousanne vo Švajčiarsku. Olympijský výbor organizuje moderné olympijské hry a olympijské hry mládeže v priebehu leta a zimy každé štyri roky. Palestína je plnoprávnym členom. PV je nezisková medzinárodná organizácia a globálny riadiaci orgán Paraolympíjskeho hnutia. Organizuje paraolympiádu. Palestína je plnoprávnym členom.

Palestína a Medzinárodná telekomunikačná únia


ITU pôvodne ako Medzinárodná telegrafická únia je špecializovaná agentúra OSN, ktorá je zodpovedná za informačné a komunikačné technológie. Koordinuje spoločné globálne využívanie rádiového spektra, pracuje na zlepšení telekomunikačnej infraštruktúry v rozvojovom svete a vytvára celosvetové štandardy. Palestínskym územiam bol pridelený status pozorovateľa.

Palestína a G77


G77 v rámci OSN predstavuje voľnú koalíciu rozvojových krajín s cieľom riešiť hospodárske problémy rozvojových krajín a zabezpečiť ich spoločné politicko-ekonomické záujmy v medzinárodných hospodárskych otázkach. K pôvodným 77 zakladajúcim členom pribudlo 55 ďalších krajín, ktorí sú všetci členovia OSN okrem Palestínskej samosprávy.

Palestína a Medzinárodná odborová konfederácia


Predstavuje najväčšiu svetovú odborovú konfederáciu, ktorá zastupuje záujmy 175 miliónov pracovníkov prostredníctvom 311 pridružených organizácii v rámci 155 krajín a území. Palestína je pridruženým členom tejto konfederácie.

Palestína a Medzinárodná organizácia pre normalizáciu


ISO je medzinárodný normalizačný orgán zložený zo zástupcov rôznych národných normalizačných organizácií. Organizácia uverejňuje celosvetovo patentové, priemyselné a komerčné normy. Sídlo má v Ženeve. Palestína je korešpondenčným členom v tejto organizácii. Korešpondenčný člen je zvyčajne organizácia v krajine, kde sa ešte úplne nerozvinula národná normalizačná činnosť. Taký člen sa aktívne nepodieľa na technických a strategických prácach, ale má právo byť informovaný o prácach, o ktoré má záujem.

Palestína a  AFC – Ázijská futbalová federácia


AFC je riadiacim orgánom futbalového združenia v Ázii. Má 46 členských krajín väčšinou ležiacim v Ázii. Palestína je plnoprávnym členom Západoázijskej futbalovej federácie.