MZV: otvorená izraelská vojna proti Jeruzalemu a mešite Al Aqsa vyžaduje medzinárodný a islamský postoj, nielen odsúdenie

23.2.2016

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje vniknutia radikálnych Židov do priestorov požehnanej mešity Al Aqsa, ktoré organizuje okupačná moc a  jej rôzne orgány, a rovnako odsudzuje výzvy radikálnych židovských organizácií na hromadné vniknutia do priestorov požehnanej mešity Al Aqsa. Obzvlášť výzvy radikálneho rabína Yitzchak Shilata, ktoré určili vniknutia do priestorov požehnanej mešity na 17.3.2016, pod jeho vedením a s účasťou žiakov náboženskej školy, ktorú riadi. Výzva zahŕňa pochvalu izraelskej polície za svoju súčinnosť pri provokatívnych vniknutiach. MZV odsudzuje zámery okupačného magistrátu a tzv. „Úradu rozvoja Jeruzalema“ postaviť lanovku zo Západného Jeruzalema až k múru Alborák „Múr nárekov“, ktorá by mala prejsť stredom starého mesta a posvätnej mešity.

MZV zdôrazňuje, že tieto útoky voči požehnanej mešite Al Aqsa, vrátane snáh o jej časové a priestorové delenie, sú súčasťou otvorenej vojny a represívnych opatrení izraelskej okupačnej moci proti Jeruzalemu, jeho obyvateľom a svätyniam. Táto situácia vyžaduje viac, ako kedykoľvek predtým arabský, islamský a medzinárodný postoj, ktorý sa neobmedzí na odsudzujúce vyhlásenia a zakladá sa na efektívnych a skutočných krokoch, ktoré by zaručili medzinárodnú ochranu palestínskeho ľudu a jeho svätýň, a zároveň by boli zárukou jeho práv na slobodný pohyb a prístup k svätým miestam, a to bez trestných, provokačných a ponižujúcich okupačných opatrení. MZV žiada medzinárodné spoločenstvo, aby donútilo izraelskú vládu rešpektovať znenie medzinárodného práva, humanitárneho medzinárodného práva a Ženevských dohovorov,  a aby prijalo medzinárodné opatrenia a mechanizmy na ukončenie okupácie.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 17.2.2016

Neoficiálny preklad