Palestína poskytne informácie Medzinárodnému trestnému súdu ohľadom porušovania medzinárodného práva a ľudských práv

30.06.2015
Otázky a odpovede

Palestína prvýkrát predloží informácie  Medzinárodnému trestnému súdu ohľadom porušovania medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudský práv.
     25. júna 2015 Palestínsky štát oficiálne predloží prvotný súbor informácií Medzinárodnému trestnému súdu ako pomoc pri predbežnom preskúmaní zločinov páchaných na území okupovaného štátu, vrátane Východného Jeruzalema,  od 13. júna 2014. Sprostredkovanie týchto informácií je základným krokom v procese ukončenia izraelskej beztrestnosti a nastolenia spravodlivosti pre palestínsky ľud.

Má toto oznámenie formu odporúčania? 
     Nie. Toto oznámenie má sprostredkovať informácie žalobkyni Medzinárodného trestného súdu ako doplnok v rámci predbežného skúmania ešte pred zahájením oficiálneho vyšetrovania. Ak žalobkyňa usúdi, že závažnosť týchto informácií si vyžaduje vyšetrovanie, bude pokračovať vo vyšetrovaní. Palestína poskytuje informácie pre uľahčenie predbežného skúmania, ktoré sa začalo 16. Januára 2015.

Bude dávať Palestína Medzinárodnému trestnému súdu konkrétne odporúčania?
     Ako zmluvný štát Rímskeho štatútu Štát Palestína môže dávať odporúčania súdu a môže sa tak rozhodnúť v neskoršom štádiu, ak to bude považovať za nevyhnutné. Bude to závisieť od vývoja predbežného skúmania. 

Čo odzrkadľuje toto oznámenie?
     Toto oznámenie odzrkadľuje silný konsenzus medzi Palestínčanmi, že vyvodením zodpovednosti a predchádzaniu zločinov by sa malo zaoberať medzinárodné spoločenstvo ako také. Pristúpenie Palestíny k Rímskeho štatútu bolo výsledkom dlhého procesu vnútorných diskusií medzi OOP, politickými stranami, občianskou spoločnosťou a predstaviteľmi palestínskeho verejného života, ktorí sa zhodli na tom, že Palestína by byť zmluvným štátom Rímskeho štatútu. Tento návrh odzrkadľuje ochotu štátu a jeho inštitúcií asistovať úradu žalobkyne tým, že mu bude v rámci predbežného skúmania zločinov spáchaných na našom území poskytovať relevantné informácie.

Čo budú tieto informácie zahŕňať?
     Spisy predložené súdu budú poukazovať na vojnové zločiny a zločiny spáchané jednotlivcami z radov izraelského vedenia. Zameriavať sa budú primárne na ozrejmenie kontextu, v rámci ktorého bol páchaný rad systematických a navzájom prepojených zločinov na území  a naprieč Palestínskym štátom, aj prostredníctvom izraelského osadníckeho režimu, blokády a útokov namierených proti pásmu Gazy a civilnému obyvateľstvu.
     Informácie obsiahnuté v oznámení majú poukázať na to, že existujú postupy a politiky, ktoré buď spustili páchanie zločinov, alebo boli samé o sebe zločinmi, alebo oboje. Spis obsahuje štatistiky o osídľovaní, väzňoch ako aj o číselné údaje o izraelskej agresii a útokoch na pásmo Gazy v r. 2014.

Aké územie a aký časový úsek toto oznámenie pokrýva?
    Palestínsky štát, tak ako bol uznaný Spojenými národmi, zahŕňa celý Západný breh Jordánu, vrátane Východného Jeruzalema, a gubernie v pásme Gazy.
     Oznámenie je v súlade s deklaráciou podanou Štátom Palestína 1. Januára 2015 podľa článku 12(3) Rímskeho štatútu, ktorou Palestína prijala jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu.   V súlade s Rímskym štatútom oznámenie opisuje zločiny spáchané na okupovaných územiach Palestínskeho štátu, vrátane Východného Jeruzalema od 13. Júla 2014.

Kto pripravil spis na predloženie?
     Oznamovací spis pre medzinárodný trestný súd pripravil Vyšší národný výbor.  Tento výbor združuje členov Výkonného výboru OOP, ministrov a relevantné ministerské orgány a zástupcov všetkých politických strán, bezpečnostných zložiek a profesijných združení. 
      Pristúpením k súdu Palestína žiada o vyvodenie zodpovednosti za pretrvávajúcu, rozsiahlu a blatantnú kriminalitu a dúfa, že zamedzenie ďalších zločinov jej poskytne potrebnú mieru ochrany.

„Je na čase ukončiť palestínsku tragédiu zabezpečením práv Palestínčanom podľa medzinárodného práva“
J.E. Prezident Mahmúd Abbás, Máj 2015