Vyhlásenie veľvyslanectva Štátu Palestína

04.04.2014
Pripojenie Štátu Palestína k 15 medzinárodným zmluvám a dohovorom
04.04.2014

Velvyslanectvo Štátu Palestína v Slovenskej republike má čest oslovit reprezentantov
slovenskej verejnej mienky, všetky politické strany a hnutia, mienkotvorné médiá
a osobnosti, politikov, parlamentárov, reprezentantov akademických obcí, spisovatelov,
novinárov a umelcov, ako aj predstavitelov slovenských obcianskych spolocností,
a každého obcana dlhožijúceho na území Slovenskej republiky, tohto európskeho štátu,
ktorého lud obetoval to najdrahšie, co má, aby mohol uplatnit svoje právo na sebaurcenie
bez cudzieho zasahovania. Národa, ktorý vyjadruje svoje pochopenie potreby nájst
spravodlivé riešenie pre tragédiu palestínskeho ludu, ktorý sa nachádza viac ako 65
rokov pod surovou izraelskou okupáciou. Palestínsky národ sa usiluje o navrátenie svojej
ludskej dôstojnosti a uplatnenie svojho práva na sebaurcenie, a to prostredníctvom
budovania svojho nezávislého, zvrchovaného a demokratického Palestínskeho štátu
s hlavným mestom Východný Jeruzalem na casti menšej ako štvrtina územia jeho vlasti,
okupovanej Izraelom od júna 1967. Chceme budovat štát v súlade s medzinárodnou
legitimitou a s podporou medzinárodného spolocenstva, ktoré 29.novembra 2012 uznalo
Palestínu za neclenský štát OSN.
Vzhladom na to, že palestínska otázka a boj palestínskeho ludu za slobodu, ludskú
dôstojnost a sebaurcenie, prostredníctvom ukoncenia okupácie územia Palestínskeho
štátu a realizácie štátnosti na tomto území je otázkou, ktorá priamo a nepriamo
ovplyvnuje záujmy a priority štátov sveta a ludí, ktorí dbajú o svetový mier a jeho
prospešnost, ktoré sú založené na spravodlivosti a rešpektovaní ludských práv
a prehlbovaní hodnôt bratstva, rovnoprávnosti, lásky, tolerancie, spolunažívania a plodnej
spolupráce medzi štátmi a národmi, máme záujem informovat slovenskú verejnú mienku
o poslednom vývoji v procese palestínsko-izraelských rokovaní, ktoré prebiehajú pod
záštitou USA a s vdacnou podporou EÚ a celého medzinárodného spolocenstva.
Najvýznamnejšou udalostou posledných dní je rozhodnutie palestínskeho vedenia zahájit
proces pripojenia Štátu Palestína k medzinárodným zmluvám a organizáciám. Palestínsky
prezident Mahmoud Abbás v utorok 1.apríla 2014 podpísal 15 medzinárodných zmlúv
a dohovorov, a následne na druhý den minister zahranicných vecí Dr. Riád Malki
odovzdal tieto dokumenty do rúk príslušných medzinárodných predstavitelov. Pripojenie
k týmto medzinárodným zmluvám a dohovorom týkajúcim sa výlucne základných
ludských práv, k rešpektovaniu ktorých civilizovaný svet neúnavne vyzýva všetky štáty
sveta, tento akt je potvrdením faktu, že palestínske vedenie a palestínsky lud s ním sa
hlásia k mieru, ktorý je založený na spravodlivosti, a „spravodlivost je vždy relatívna“,
lebo v mier veria, a celý tento cas bojujú za jeho nastolenie. Dôkazom toho je naše
prijatie princípu mierového riešenia na základe existencie dvoch štátov na území
historickej Palestíny, plne zvrchovaných, spolunažívajúcich v toleranci, spolupracujúcich
za lepšiu budúcnost pre budúce generácie, za svetový mier, bezpecnost a rozvoj.
V záujme objasnenia palestínskeho kroku pripojit sa k 15 medzinárodným zmluvám
a dohovorom Velvyslanectvo uvádza niektoré pravdivé skutocnosti, ktoré predchádzali
tomuto kroku, ktorý je naším právom podla medzinárodného práva ukladajúceho všetkým štátom sveta povinnost rešpektovat toto právo v záujme dobra ludstva, mieru,
bezpecnosti a stability vo svete:
Všetky úsilia americkej administratívy pod vedením ministra zahranicných vecí Johna
Kerryho s palestínskou a izraelskou stranou majú za ciel obnovenie mierového procesu
a oživenie palestínsko-izraelských rokovaní, ktoré boli už dávno na bode mrazu, lebo
izraelská vláda znova uprednostnila pokracovanie svojej okupácie územia Palestínskeho
štátu, židovského osídlovania, budovania rasistického múru, porušenia medzinárodného
práva, humanitárneho medzinárodného práva a listiny ludských práv. Výsledkom týchto
snáh bolo podpísanie dvoch oddelených, na seba sa neviažúcich dohôd. Prvá sa týka
prepustenia 104 palestínskych politických väznov, ktorí sú v izraelských žalároch z dôb
pred podpísaním Zmluvy z Osla medzi OOP a Izraelom v septembri 1993. Prepustenie
väznov sa malo diat v štyroch etapách, za co Štát Palestína odložil žiadosti o pripojenie
k medzinárodným organizáciám a dohovorom o devät mesiacov. Malo to skoncit
prepustením štvrtej skupiny väznov 29.marca 2014. Druhá dohoda sa týkala zacatia
politických rokovaní medzi Palestínou a Izraelom, a to na základe medzinárodných
pilierov, ktoré sú svetoznáme a celosvetovo podporované. Rokovania by mali trvat devät
mesiacov a majú byt završené 29.apríla 2014.
Palestínske vedenie rešpektovalo obidve zmluvy a prijalo potrebné opatrenie v záujme
ich rešpektovania. Izraelská strana, ako u nej býva zvykom, zacala špekulovat a žiadat
dodatocné odmeny, aby mohla dosiahnut dalšie zisky, a to až natolko, že zmenila celú
vec na prehnanú politickú chamtivost, na vydieranie nielen palestínskej strany, ale aj
americkej. Snažila sa spojit obidve nespájatelné dohody, v snahe zneužit prvú dohodu na
dosiahnutie výhod v druhej dohode. Hlavným cielom bolo „predlžit rokovanie“. Celý
svet si uvedomuje, že rokovanie dosiahne až dôchodkový vek bez konkrétnych výsledkov
týkajúcich sa nastolenia mieru, ukoncenia okupácie a zastavenia trpkého, dlhotrvajúceho
a unavujúceho konfliktu.
Palestínske vedenie odmietlo podlahnút vydieraniu miešaním dvoch na sebe nezávislých
dohôd, žiadalo okamžité prepustenie väznov, ktoré bolo dohodnuté v rámci štvrtej
skupiny, a zároven potvrdilo, že je otvorené diskusii ohladom iných otázok pre
dosiahnutie želaného mieru, ale až po prepustení väznov.
Izraelská vláda 1.4.2014 vyhlásila novú verejnú zákazku o postavení nových 700
židovských osadníckych jednotiek v okupovanom Východnom Jeruzaleme. Tento akt je
hrubým porušením medzinárodného práva a humanitárneho medzinárodného práva ako aj
Ženevských dohovorov, a jeho cielom je prehlbenie judaizácie svätého mesta
prostredníctvom demografických zmien a znicenie jeho palestínskej identity islamskej aj
krestanskej, ktorá je zakorenená v histórii a v ludskej civilizácii.
Horeuvedené skutocnosti, najmä tie, ktoré sa týkajú Izraela, boli z jeho strany schválne
vyvíjané preto, aby úsilie ministra zahranicných vecí USA pána Keryyho bolo neúspešné,
co potvrdzujú praktiky všetkých izraelských vlád pocas dlhotrvajúcich rokovaní, ktoré
trvajú od podpisu Dohody z Osla takmer 21 rokov. Táto skutocnost potvrdzuje, že
izraelská vláda nechce mier a robí všetko pre to, aby každá snaha vyvíjaná o nastolenie mieru bola neúspešná, co vyžaduje od medzinárodného spolocenstva, vrátane
spriateleného slovenského ludu a spriatelenej Slovenskej republiky, aby zasahovalo, nech
si Izrael uvedomí, že obyvatelia štátov Palestína a Izrael, ako aj budúce palestínske
a izraelské generácie a všetky národy sveta majú evidentný, ba až nevyhnutný záujem
o nastolenie spravodlivého, trvalého a globálneho mieru. Neexistuje žiadna iná brána do
tohto mieru okrem rešpektovania medzinárodnej legitimity a jej základných pilierov, a to
ukoncením izraelskej okupácie územia Palestínskeho štátu a umožnením palestínskemu
ludu uplatnit jeho právo na sebaurcenie využitím všetkých práv, ktoré mu prináležia
podla medzinárodnej legitimity ako ostatným ludom, spolocnostiam a štátom bez
výnimky.
Bratislava, 4.apríla 2014