Jeruzalem - Al Quds

05.12.2014
Zemepisné hranice JeruzalemaPrvotný vznik:
Mesto Jeruzalem najprv vzniklo na vrchu Ofel nad obcou Salwan, v ktorej bola studňa, ktorá zásobovala miestnych obyvateľov. Časom sa jadro tohto mesta presunulo inam, na horu Bzíta, na vrch Moria, kde sa nachádza Kupola Al Sachra. Celá táto oblasť bola obohnaná múrom, kým osmanský sultán, Sulajmán Al Kánúni, v roku 1542, nepostavil dodnes stojaci múr vytvárajúci zemepisné hranice starého Jeruzalema.
Koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia rozloha mesta nebola dostačujúca pre obyvateľov, a tak sa stavebná oblasť rozšírila mimo múru. Vznikli nové štvrte známe pod menom nový Jeruzalem, a štvrte pripojené k mestu vytvárali samostatné obce patriace Jeruzalemu. Nové stavby sa rozšírili dvoma smermi, severozápadným a južným.
Výsledkom vzniku židovských osadníckych štvrtí v arabskej oblasti bolo sformovanie hraníc mesta takým spôsobom, aby zahŕňalo židovských prisťahovalcov. Hraničná línia zo západnej strany sa predlžovala o niekoľko kilometrov, ale z južnej a východnej strany len o niekoľko stoviek metrov. Hranice sa zastavili pred arabskými obcami susediacimi s mestom, vrátane veľkých arabských obcí, a to napriek tomu, že tieto obce boli v tesnej blízkosti mesta, dokonca sa svojím spôsobom dali považovať za určité štvrte mesta, a takto boli v roku 1921 vytvorené mestské hranice.

Hranice v roku 1921:
Hranice starého mesta zahŕňali 400 m široké pásmo, pozdĺž východnej strany múru mesta, a arabské štvrte „Báb Alsáhera, Wádí Aldžoz a Alšéch Žarráh“ zo severnej strany, z južnej strany sa hranice končili len pri múre mesta. Západná časť, ktorej rozloha je niekoľkonásobne väčšia ako rozloha východnej časti, bola pripojená k hraniciam, lebo zahŕňa veľké židovské celky a k tomu aj niekoľko arabských štvrtí.

Hranice v období  1946 – 1948:
Druhý územný plán mesta bol schválený v roku 1946 a na jeho základe bola rozšírená západná časť, a k východnej časti boli pripojené obce Salwan z južnej strany a Wádí Aldžoz. Rozloha mesta bola vtedy 2,0199 ha rozdelená nasledovne:
. 40% arabské vlastníctvo
. 26,12% židovské vlastníctvo
. 13,86% kresťanské vlastníctvo
. 2,9% verejné vlastníctvo (vládne a samospráva)
. 17,12% železničná trať
Stavebné pozemky sa rozšírili zo 413 ha v roku 1918 na 723 ha v roku 1948. 
Rezolúcia č. 181 VZ OSN z 29.novembra 1947 o rozdelení Palestíny vytvorila z Jeruzalema samostatnú oblasť pod medzinárodnou správou. Mesto ležalo  medzi dvoma štátmi, arabským a židovským, a malo  podliehať špeciálnemu medzinárodnému štatútu „Corpus separatum“ a byť spravované špeciálnym správnym výborom. Rezolúcia určila hranice Jeruzalema, ktoré majú podliehať tomuto štatútu a zahŕňajú obce „Ein Karen a Múta zo západnej strany, Šaafát zo severnej strany, Abu Díz z východnej strany a Betlehem z južnej strany“. Vojna z roku 1948 však spôsobila rozdelenie mesta na dve časti.
30. novembra 1948 izraelská a jordánska strana podpísali dohodu o prímerí, ktorá zahŕňala líniu delenia Jeruzalema na dve časti, východnú a západnú. Línia rozdelenia Jeruzalema bola dohodnutá 22. 7. 1948 a rozdelila ho nasledovne:
. palestínska oblasť pod jordánskou správou, s rozlohou 222 ha, čo je 11,48%
. palestínska oblasť okupovaná Izraelom „západná časť“ s rozlohou 1 626,1 ha, čo je 84,13%
. oblasť patriaca OSN, s rozlohou 85 ha, čo je 4,4%
. celková rozloha je 1 933,1 ha.
13. 7. 1951 sa uskutočnili prvé mestské voľby do radnice arabského Jeruzalema. Miestny úrad sa veľmi pozorne venoval rozšíreniu hraníc mesta, aby mohlo pojať zvýšený počet obyvateľov, a to vzhľadom na chýbajúce obytné štvrte, a tak bol 1.4.1952 schválený prvý územný plán, ktorý určil hranice Jeruzalema, samozrejme východného Jeruzalema. Novovytvorené hranice zahŕňali: „obec Salwan, Ras Alamúd, Alsawana, Alssomár a južnú časť obce Šaafát“, a tak sa rozloha mesta ustálila na 460 ha, z toho 300 ha na stavebné účely.

Hranice v roku 1967:
V roku 1963, rok po komunálnych voľbách, bolo prijaté odporúčanie o rozšírení hraníc mesta Jeruzalem, aby bola rozloha mesta 7 500 ha, ale vojna v roku 1967 zastavila tento zámer a hranice ostali také, aké boli v 50-tych rokoch.
Čo sa týka západného Jeruzalema, hranice mesta sa rozšírili smerom na západ a juhozápad, a zahŕňali nové židovské osady a arabské obce. Rozloha bola 3 800 ha.

Vplyv vojny v roku 1967 na hranice:
Po vypuknutí vojny v roku 1967 Izrael okupoval Jeruzalem a 28. 6. 1967 bolo vyhlásenie rozšírenia hraníc mesta Jeruzalema a jeho zjednotenia v rámci izraelskej okupačnej politiky:        „ čo najviac pôdy s čo najmenej arabským obyvateľstvom“.
Nové hranice mesta zahŕňali 28 arabských obcí a miest a boli vytýčené neprirodzeným spôsobom, ktorý nezodpovedal arabskej prítomnosti v meste, a tak sa rozloha mesta zväčšila z pôvodných 650 ha na 705 ha, čo znamená, že východnú a západnú časť mesta tvorilo 10 850 ha a dnešná rozloha je 12 300 ha.